Sundranäs naturreservat

Visa karta

Sundranäs är vackert beläget på en udde i Sjön Bolmens södra del, en bit norr om den smala flik av sjön som kallas Kafjorden. Förutom udden ingår också ett vattenområde med et antal mindre öar i reservatet. Bevarandevärdena är i första hand knutna till boskogar av hög ålder, med inslag av ek och lönn.
Sundranäs består av betesmarker omgivna av bokdominerade löv­skogar och barrplanterade inägor. I naturreservatet ingår också barr­dominerade uddar och öar med äldre skog samt vattenområdet däremellan. Genom reservatet löper också så kallade transversalmoräner, bildade under inlandsisens avsmältning. Bjurnäsa- och Ropareudden inom reservatet är bra exempel på sådan moränbildning.

Skog som fått växa under lång tid och som innehåller gamla grova träd, samt mycket död ved, utgör livsmiljö för en mängd organismer, som svampar, lavar och insekter. På och vid bokstammar kan man hitta många trädlevande svampar, bland annat den sällsynta jättetickan. Lunglaven, som också finns i området, brukar påvisa att ett område varit trädbevuxet under lång tid. Betesmarken i reservatet är mosaikartad med lövdungar och öppen mark med ensamstående lövträd. På fuktigt art hittar man den sällsynta arten granspira. Arten gynnas av bete och försvinner snabbt om hävden upphör.

Sundranäs är ett gammalt officersboställe där gårdsmiljön är vackert belägen med utsikt mot Bolmen. Gårdsmiljön ingår inte i reservatet.

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Sundranäs.
Tälta
Ställa upp husvagn och ankra husbåt
Elda
Rida
Medföra okopplad hund
Samla in insekter och andra smådjur
Skada vegetationen och plocka blommor
Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

All text från länsstyrelsen.se

Visa mer