Skilsnäs naturreservat

Visa karta

På halvön Skilsnäs växer ädellövskog i olika åldrar och nedbrytningsstadier. Här finns förutsättningar för ett rikt fågelliv och området är värdefullt för lavar, mossor, insekter och svampar.

Skilsnäs är en stenig och blockig halvö i sjön Flåren på gränsen mellan Jönköpings och Kronobergs län. Ön, som tidigare använts för bete och slåtter, är idag bevuxen med gammal bokskog och ädellövblandskog med bok, björk, ek, al, asp och inslag av gran. På marken växer örter som tandrot, vispstarr, hässlebrodd och blåsippa. Längs de steniga stränderna kan man på några ställen se den vackra och sällsynta klockgentianan.
Kring Skilsnäs finns flera små öar och skär, varav många är nästan utan träd. De är attraktiva häckningsplatser för sjöfåglar som fiskgjuse, storlom, havstrut och fisktärna. I reservatets södra del ligger de två Furuöarna.
Skogen på Skilsnäs har stått så gott som orörd de senaste 70 åren och är idag i ett intressant igenväxningsstadium med en mängd döende bok och björk. Här finns rikligt med grova högstubbar, torrträd och liggande stammar. Området är mycket värdefullt för lavar, mossor, insekter och svampar.

Fågellivet är rikt med bland annat häckande mindre hackspett.
Skilsnäs är under en stor del av året snarare en ö än en halvö då den skärs av från land av högvattnet. Vill man besöka reservatet utan båt, gör man klokt i att ta på sig höga stövlar eller förbereda sig på att vada.

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Skilsnäs.
Det är förbjudet att beträda småöarna utanför Skilsnäs under perioden 1 april - 31 juli. Beträdelseförbudet gäller inte Skilsnäshalvön.
Elda
Störa djurlivet
Plocka växter eller bryta kvistar
Skada levande eller döda träd och buskar
Inom vattenområdet starta, landa eller framföra luftfartyg

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

All text från länsstyrelsen.se

Visa mer