Ivla - Runsten

Visa karta

Runstenen står på ett stort och vackert järnåldersgravfält. Runstenarna stod ofta invid vägar och inte sällan också i anslutning till gravfält. Ibland kan inskriften, som på denna runsten, avslutas med ett berömmande eftermäle i en allittererande vers.

Fornlämningarna består främst av gravanläggningar från yngre järnåldern samlade inom fem gravfält men också som ensamliggande högar. I anslutning till ett av gravfälten vid Yttragården står en runsten från tiden omkring år 1000 med texten: “Vimund reste stenen efter Sven, sin broder god mot sitt folk, frikostig på mat, av alla människor mycket prisad”. Från äldre tider, troligen bronsåldern, finns hällristningar i form av skålgropar.

Visa mer