Toftaholm naturreservat

Visa karta

Toftaholm är beläget utmed sjön Vidösterns östra strand. Området, som är 83 hektar stort, består av ett naturskönt odlingslandskap med åker, betesmark, betad lövskog och stränder. Här finner du också Toftaholm Herrgård.

Reservatet ligger till stor del på markerna till en medeltida by, som under 1400-talet ombildades till en storgård. Här finns ett stort antal kulturhistoriska lämningar, till exempel gravfält från järnålder. Det visar att markerna här varit brukade mycket länge. En aktivt jordbruk med betesdjur är en förutsättning för områdets bevarande.

Den näringsrika berggrunden med inslag av hyperitdiabas ger karaktär åt växtligheten. Gamla och grova ekar utgör livsmiljö för många hotade vedlevande insekter, lavar m.m. I reservatet finns inte mindre än 19 hotade skalbaggsarter, bland annat riktiga rariteter som svart guldbagge och läderbagge. På träden växer också ovanliga lav- och svamparter, exempelvis den sällsynta saffranstickan. Strandzonerna är av stort värde för fågellivet. En promenad i ekhagarna vid Vidöstern ger både skönhets- och naturupplevelser.

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Toftaholm.
Tälta eller ställa upp husvagn
Elda
Samla in insekter och andra smådjur
Störa djurlivet
Skada vegetationen och plocka växter (tillåtet att plocka bär och svamp för husbehov)
Medföra okopplad hund

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

All text från länsstyrelsen.se

Visa mer